اگر به ترکیب سیمان مقداری کلسیم استئارات بیافزایید، شما سیمان ضد آب را ساخته اید که نفوذپذیری آب در آن بستگی به میزان کلسیم استئارات دارد.░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░