با توجه به تغییرات امسال کتاب شیمی۲ به ویِژه فصل۵ ؛جزوه ا ی شامل سوالات هدفداربرای آموزش و درک بهتر این فصل به دبیران بزرگوار ودانش آموزان علاقه مند تقدیم می شود.

دریافت جزوه سوالات هدفدارفصل پنجم شیمی۲░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░