Telegram-0

کانال شیمیدانها ، کانالی مفید برای دانش آموزان ، دانشجویان و دبیران شیمی است که محتوی بسیاری از فیلم های آموزشی در حوزه های مختلف علم شیمی می باشد.

بیشتر فیلم ها مرتبط با آزمایشهای کتب شیمی دبیرستانی هستند. عضویت در این کانال را به همه همکاران و دانش آموزان محترم توصیه می کنم .

https://telegram.me/shimidanha

@shimidanha ░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░