محتویات سیگار را خالی کنید وبه جای آن کمی پودر پرمنگنات پتاسیم بریزید و بالای آن را مسدود کنید.

انگشتان را به گلیسیرین آغشته کنید و بر روی کاغذ سیگار بکشید. مشاهده می کنید که پس از چند لحظه سیگار مشتعل می شود. پرمنگنات پتاسیم به سرعت گلیسیرین را اکسید می کند و گرمای ایجاد شده باعث سوختن کاغذ می شود.░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░