یک تکه کوچک ار فلز سدیم در یک محفظه شامل گاز کلر قرار داده می شود . در آغاز واکنشی مشاهده نمی شود اما با اضافه کردن یک قظره آب یک واکنش شدید شروع می شود و محفظه ، همچنین شامل شن است که از شکسته شدن شیشه توسط گرمای آراد شده از واکنش،  لوگیری کند . در ابتدا ، سدیم وارد محفظه پر از گاز کلر می شود ، واکنشی اتفاق تمی افتد این امر ممکن است به این دلیل باشد که دما پایین است و دلیل دیگر این که یک پوششی از سدیم اکسید ، سدیم پراکسید و  سدیم گلرید بر روی سطح فلز سدیم قرار دازد. گرچه سوختن خود به خودی اغلب بعد از چندین دقیقه اتفاق می افتد اما به دلایل گفته شده سدیم در دمای اتاق و هوا شعله ور نمی شود . با اضافه کردن یگ قطره آب ، پوشش اکسید، پر اکسید یا کلر بر روی سطح فلز سدیم حل می شود و آب با سدیم واکنش گرماده هی می دهد که دما بالا می رود. شاید هر دو از این اثرات بر بالا رفتن سرعت واکنش موثر باشد و شعله زرد رنگی تولید می کند.░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░