پنج گرم ید و سه گرم یدید پتاسیم را در پنجاه سی سی آب حل کنید و بیست سی سی آمونیاک غلیظ به آن اضافه کنید و خوب به هم بزنید و از کاغذ صافی آنرا عبور دهید . تکه کاغذ های کوچکی را در مایع حاصل فرو ببرید و بگذارید خشک شود . حال تکه های کاغذ را بر روی زمین گذارید. و پای خود را بر روی آنها فشار دهید . مشاهده می کنید که کاغذها با صدای خفیفی منفجر می شود . بر اثر واکنشهای شیمیایی ماده ی تری یدید نیتروژن به وجود می آید که اگر این ماده خشک شود با فشار اندکی منفجر می شود.░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░