ابتدا گاز کلر را تهیه می کنیم سپس فویل آلومینیوم را برداشته و حرارت می دهیم تا قرمز شود در یک ظرف با گاز کلر شدیدا واکنش می دهد.
که محصول آن پودر سفید رنگ آلومینیوم کلرید می باشد که بصورت جامد در ته ظرف جمع می شود . آلومینیوم و کلر خیلی سریع در دمای اتاق واکنش نمی دهند اما اگر آلومینیوم گرم شود واکنش شدید می شود و محصول آلومینیوم کلرید آلومینیوم می باشد یک پودر سفید رنگی که در هوا دود می کند با آب واکنش می دهد و تولید هیدرولیک اسید و آلومینیوم اکسید می کند.░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░