یک قسمت پودر روی یا آلومینیم را با چهار قسمت پودر یُد خوب با هم مخلوط کنید و بر روی صفحه فلزی بریزید . چند قطره آب به این اضافه کنید. مشاهده می کنید فورا بخار بنفش رنگ از مخلوط متصاعد می شود . آب بعنوان یک کاتالیزور فعل و انفعالات را تشدید می کند و بخار بنفش رنگ ید حاصل می شود.░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░